Wzory pism i informatory

Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu

Wniosek egzekucyjny w zakresie egzekucji świadczenia pieniężnego

Wniosek o doręczenie korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika

Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży

Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy innemu sądowi

Umowa użyczenia

Umowa zamiany ruchomości

Umowa pożyczki pieniężnej

Umowa sprzedaży na raty

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Pozew o rozwód

Umowa o świadczenie usług prawniczych

Wezwanie do wydania nieruchomości

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych

Pozew o podwyższenie alimentów 

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 

Wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości dłużnika 

Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego 

Pozew o alimenty 

Odpowiedź na pozew

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy 

Wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty 

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Wniosek o zatarcie skazania 

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego 

Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o alimenty 

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem 

Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego 

Odpowiedź na pozew

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 

Pozew o podwyższenie alimentów 

Wniosek o przejęcie nieruchomości dłużnika

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty 

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy 

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 

Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o alimenty

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego

Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem 

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

Pozew o wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadk

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o upadłość konsumencką 

Wzór oświadczenia osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wzór oświadczenia osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych

Cofnięcie powództwa z wnioskiem o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania

Pełnomocnictwo do sprawy cywilnej dla członka rodziny

List intencyjny

Umowa dzierżawy nieruchomości

Umowa kontraktacji

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa o dzieło

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Wezwanie do usunięcia ogrodzenia naruszającego prawo własności 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o zatwierdzenie przez sąd skutków uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku 

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Odpowiedź sprzedającego na oświadczenie woli kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 

Porozumienie rodzicielskie 

Wniosek do banku o wydanie zaświadczenia w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich

Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie

Skarga na czynności komornika

Odwołanie od decyzji

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu 

Pozew o zachowek 

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Wezwanie do wykonania dzieła

e-informator NPP i NPO

e-informator Prawo do sądu

e-informator Prawo rodzinne

e-poradnik NiepełnosPRAWNI – sprawni prawnie