Publikacje

  1. D. Daniluk, M. Gornowicz, „Non-governmental organizations as entities authorized to run points of free legal assistance and free civic counseling. Comments on the background of the Podlaskie Voivodeship” [w:] Contemporary challenges in education, red. P. Poszytek, D. Brakoniecki, R. Romaniuk, A. Kordonska, R. Kordonski, Warszawa-Lwów 2022.
  2. D. Daniluk, „Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez radcę prawnego lub adwokata a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i unikania konfliktu interesów” – Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2022, nr 1.
  3. D. Daniluk, „Zmiany regulacji prawnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2” – Przegląd Legislacyjny 2022, nr 1.
  4. D. Daniluk, „Realizacja zadań publicznych polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez kościelne osoby prawne” – Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022, nr 5.
  5. D. Daniluk, „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wymiar teoretyczny i praktyczny” – Przegląd Prawa Publicznego 2022, nr 10.
  6. D. Daniluk, „Finansowanie zadań publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” – Samorząd Terytorialny 2022, nr 11.
  7. D. Daniluk, „Otwarte konkursy ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda” – Przegląd Prawa Publicznego 2023, nr 4.
  8. D. Daniluk, „Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w świetle konstytucyjnej zasady równości” – Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023, nr 2.
  9. D. Daniluk, „Rozstrzygnięcie organu władzy publicznej w przedmiocie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – glosa aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (SK 12/20)” – Samorząd Terytorialny 2023, nr 11.
  10. D. Daniluk, A. Krzywiec, „Podatkowe aspekty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez adwokata lub radcę prawnego” – Przegląd Prawa Publicznego 2024, nr 2.