Zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Artykuł 41 Kodeksu pracy formułuje zasadę wskazującą na zakaz wypowiadania umowy o
pracę w czasie nieobecności pracownika w pracy. Innymi słowy pracodawca nie może
wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy takiej jak: nieobecności związanej z
chorobą, tymczasowym aresztowaniem czy też pozbawieniem wolności – jeżeli nie upłynął
jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Powyżej wspomniany urlop to przede wszystkim urlop wypoczynkowy, ale także urlop
bezpłatny, okolicznościowy, macierzyński, wychowawczy czy szkoleniowy.
Jednak prawo wprost nie odpowiada na pytanie co w sytuacji gdy zwolnienie lekarskie
zostanie dostarczone przez pracownika po złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę o
wypowiedzeniu umowy o pracę. Sytuacja ta dotyczy oczywiście przypadków gdy zakres
zwolnienia lekarskiego obejmuje dzień wypowiedzenia umowy o pracę.
Odpowiedź na to pytanie dostarcza orzecznictwo sądowe.
Jak wskazuje Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 1993 r., I PZP 68/92, OSNCP 1993, z. 9, poz.
140 „wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie
wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza
cytowanego powyżej Art. 41 Kodeksu pracy”.
Przez obecność w pracy należy rozumieć stawienie się pracownika do pracy i świadczenie
pracy, a więc wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę lub też gotowość
do jej wykonywania.
Wykonywanie pracy jest aktywną formą obecności pracownika w pracy
i sam fakt wykonywania obowiązków pracowniczych z reguły przemawia przeciwko
późniejszym twierdzeniom pracownika o jego niezdolności do pracy.
Tak więc należy przyjąć, że dostarczenie zwolnienia lekarskiego po złożeniu oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę jest bezskuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *