Kategoria: Uncategorized

Czy można rozmawiać przez telefon przechodząc przez przejście dla pieszych?

Zgodnie z art. 14 pkt 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie „kodeksem drogowym” zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, […]

Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze?

Znalezienie porzuconych na ulicy pieniędzy to sytuacja, która może się zdarzyć każdemu z nas. Jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji? Czy można zatrzymać znalezione na ulicy pieniądze? W tym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że z punktu widzenia etyki, znalezione na ulicy pieniądze powinny być zwrócone właściwemu właścicielowi, jeśli jest […]

Na czym polega różnica pomiędzy kosztami postępowania a kosztami zastępstwa procesowego w procesie cywilnym?

Koszty postępowania i koszty zastępstwa procesowego to dwa różne pojęcia związane z procesem sądowym. Zgodnie z art. 98 §  1 Kodeksu postępowania cywilnego „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty postępowania odnoszą się do ogólnych wydatków związanych z prowadzeniem sprawy sądowej. […]

W jaki sposób należy zachować się w sytuacji kolizji drogowej?

W przypadku kolizji drogowej tzw. stłuczki należy zachować spokój i przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak postępować w przypadku stłuczki: 1. Zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu: W przypadku stłuczki należy natychmiast zatrzymać pojazd i przemieścić go w bezpieczne miejsce, poza pas ruchu. W przypadku […]

Zadatek a zaliczka – która forma zabezpieczenia wykonania umowy jest korzystniejsza z punktu widzenia kupującego?

Zadatek i zaliczka są terminami o podobnym znaczeniu i często są używane zamiennie, chociaż mogą wywołać różne skutki prawne w wypadku niewykonania zobowiązania. Oba pojęcia odnoszą się do płatności dokonywanej z góry, w ramach zawierania umów. Zadatek jest płatnością dokonywaną przez jedną ze stron umowy w celu potwierdzenia zamiaru zawarcia umowy. Zadatek jest formą zabezpieczenia […]

Czy ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta jeżeli podejrzewa, że ten dokonał kradzieży?

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k. kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki, takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub […]

Ile czasu ma organ administracji publicznej na rozstrzygnięcie sprawy?

Na wstępie warto zaznaczyć, że organ administracji publicznej powinien prowadzić postępowanie w sposób zapewniający stronom równy dostęp do informacji. Postępowanie powinno być prowadzone zgodnie z zasadą tzw. prawdy obiektywnej, co oznacza, że organ powinien zbierać wszystkie niezbędne dowody, uwzględniając stanowiska wszystkich stron. W trakcie postępowania organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnić stronom dostęp do akt […]