Wnioski i petycje do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP)

Każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek lub petycję do RPP, które są wolne
od opłat.

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

Wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, mogą Państwo zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji. Złożenie wniosku lub petycji nie może wiązać się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla składającego.

Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Skargi, wnioski i petycje można składać na trzy różne sposoby:

  1. Pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46,
    01-171 Warszawa.
  2. Pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
  3. Osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pamiętajmy wtedy, że podczas wizyty osobistej można składać wnioski ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *