Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w
roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu
roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku
kalendarzowym. Prawo do urlopu w pierwszym roku pracy narasta proporcjonalnie w miarę
upływu okresu zatrudnienia i powiększa się z każdym przepracowanym miesiącem o 1/12
wymiaru urlopu. Wymiar urlopu dla pracowników, którzy nie przepracowali 10 lat, wynosi 20
dni. W związku z tym za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy pracownik
otrzymuje 1 i ⅔ dnia wolnego. W kolejnych latach zatrudnienia zgodnie z art. 154 kodeksu
pracy, wymiar urlopu wynosi: 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26
dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu pracownika, który
pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy tego pracownika, niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia.
Niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na następny rok i muszą być
wyczerpane w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku. Do okresu zatrudnienia
zalicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia. Jeżeli pracownik pozostaje w dwóch
stosunkach pracy jednocześnie (lub więcej), wliczeniu podlega także okres poprzedniego
niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku
pracy. W okres zatrudnienia wliczane są także lata nauki. Jednak jeżeli nauka była pobierana
w latach zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres
zatrudnienia lub okres pobierania nauki, w zależności, która opcja jest korzystniejsza dla
pracownika. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zgodnie z tym jeden dzień
urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w
wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest
dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa
niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *