Różnice pomiędzy umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi  

            Umowa o pracę regulowana jest przepisami ustawy – Kodeks pracy, natomiast umowy cywilnoprawne, ustawą – Kodeks cywilny. Najczęściej obejmują one w szczególności umowy zlecenia i umowy o dzieło.

            Podstawową cechą umów o pracę jest zasada starannego działania, co oznacza, że priorytetem działań pracownika jest staranne wykonywania swoich obowiązków, a nie osiągnięcie określonego rezultatu. W związku z powyższym, pracownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikającego z jego zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania pracy. Umowa o pracę ma odpłatny charakter, a obowiązki pracownicze wykonywane są pod ścisłym kierownictwem pracodawcy. Zarówno pracownik jak i pracodawca są równi wobec prawa i wobec siebie partnerami. Umowa o pracę jest ciągła, co oznacza, że istnieje trwała więź prawna łącząca pracownika i pracodawcę w ramach służbowego podporządkowania.

            Z kolei umowa zlecenia regulowana jest przepisami art. 734 – 751 k.c. w ramach którego zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu zawartego stosunku zobowiązaniowego. Na uwagę zasługuje fakt, że zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanego zlecenia. Spoczywa na nim obowiązek osobistego świadczenia pracy, co oznacza, że nie może ona zostać powierzona innej osobie. Przykładami umów zlecenia są: sprawowanie opieki nad dzieckiem, ochrona obiektu, wprowadzanie danych do systemu komputerowego, sprzątanie pomieszczeń i powierzchni, przeprowadzanie szkolenia z nauki zawodu.

            Umowa o dzieło regulują przepisy art. 627 – 646 k.c. Określana jest umową określonego rezultatu. Od indywidualnych umiejętności wykonawcy zależy bowiem jego efekt. Ma ona odpłatny charakter, co oznacza, że osoba odpowiedzialna za wykonane działo musi otrzymać za nie odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Istnieje możliwość przekazania wykonania dzieła osobie trzeciej, chyba że zawarta pomiędzy stronami umowa przewiduje konieczność osobistego wykonania dzieła. Do sztandarowych przykładów umów zlecenia zalicza się przykładowo napisanie opracowania prawnego o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, wykonanie projektu graficznego strony internetowej organizacji, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *