Problematyka posiadania narkotyków

Posiadanie narkotyków przez młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a
także uczelni wyższych na imprezach okolicznościowych jest od wielu lat zjawiskiem
zauważalnym. Wskazane zjawisko wymaga zatem podjęcia zdecydowanych działań przez
odpowiednie służby zmierzające do minimalizacji tego zjawiska, które zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawnymi jest karalne.
W świetle art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
posiadanie niedozwolonych środków podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W
związku z powyższym, posiadanie śladowych ilości środków odurzających może skutkować
pociągnięciem danego posiadacza do określonej odpowiedzialności karnej. Wciąż niska
świadomość prawna polskiego społeczeństwa w Polsce sprawia, że niektórzy posiadacze
zabronionych substancji nie mają świadomości w zakresie negatywnych karnoprawnych
skutków wynikających z faktu posiadania ich.
Przestępczość narkotykowa w Polsce od wielu lat stanowi realne zagrożenie nie tylko dla
zdrowia, ale nierzadko również dla życia wielu Polaków. Zgodnie ze statystykami
prowadzonymi przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) w 2012
r. wskutek odurzenia narkotycznego odnotowano w Polsce aż 227 przypadków zgonów.
Niepokojącym jest również wzrost liczby wszczętych postępowań w sprawie przestępstw
z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – z 4225 w 1999 r. do 28 894 w
2014 r. Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., otwartość granic oraz
pełna wymiana informacji obejmująca praktycznie cały świat w znacznym stopniu sprzyjają
wzrostowi przepływu nielegalnych substancji do naszego kraju z zagranicy.
Nie ulega wątpliwości, że istnieje wiele instrumentów prawnych oraz pozaprawnych
wykorzystywanych do walki z przestępczością narkotykową. Zaostrzanie kar za przestępstwa
dotyczące nielegalnego posiadania czy nielegalnego obrotu niedozwolonymi substancjami
jest na chwilę obecną bezcelowe. W związku z powyższym, niezbędnym jest zainicjowanie
ogólnopolskiej kampanii społecznej polegającej na otwartych warsztatach informujących o
negatywnych konsekwencjach zdrowotnych wynikających z zażywania środków
odurzających.
Nie należy zapominać o tym, że skuteczne przeciwdziałanie narkomanii wymaga
pogłębionego współdziałania już na szczeblu samorządowym. Niewielkie zaangażowanie
gmin w Polsce (28 %) organizujących szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji

zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną może być podstawowym
czynnikiem wpływającym na relatywnie wysoki wskaźnik przestępczości narkotykowej.
Jednakże kondycja finansowa większości gmin w Polsce nie pozwala na podejmowanie
wskazanych wyżej działań mających na celu wzrost świadomości prawnej oraz społecznej
osób narażonych w sposób szczególny na odurzanie się niedozwolonymi substancjami. Mając
na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie publiczne społeczeństwa zamieszkującego poszczególne
gminy znajdujące się na terenie naszego kraju, wydaje się, że wzrost zainteresowania ze
strony władz poszczególnych gmin wskazaną wyżej inicjatywą byłby ze wszech miar
uzasadniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *