Jak należy właściwie udokumentować nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny?

Otrzymanie darowizny najczęściej łączy się z obowiązkiem podatkowym. Polskie prawo
podatkowe przewiduje jednak zwolnienie z takiej konieczności w niektórych sytuacjach.
Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze darowizny przez członków najbliższej
rodziny spadkodawcy tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się małżonka, dzieci,
wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Korzystają oni z
całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości
darowizny. Z takiego zwolnienia można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy nabycie darowizny
zostanie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od
powstania obowiązku podatkowego. Obdarowany powinien złożyć zgłoszenie na formularzu
SD-Z2. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy łączna wartość nabytych składników
majątku, które dostał spadkobierca w ciągu 5 lat od jednej osoby nie przekracza kwoty wolnej
od podatku. Warto wskazać na bardzo istotny warunek w wypadku gdy przedmiotem nabycia
w drodze darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej
osoby w okresie 5 lat przekracza kwotę wolną od podatku.
W tej sytuacji należy udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek
płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Warunkiem skorzystania z ze
zwolnienia podatkowego jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek:
1) zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy faktu otrzymania
przez obdarowanego darowizny
2) udokumentowanie otrzymania w ramach czynności prawnej darowizny środków
pieniężnych dowodem przekazania tychże środków na rachunek bankowy nabywcy.
Nie jest zatem wystarczające dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez obdarowanego na
własną rzecz w imieniu darczyńcy. Wpłacić ww. środki na konto obdarowanego może jedynie
darczyńca (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.03.2023 r., sygn. akt. III FPS
3/22).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *