Ile może potrącić komornik w emerytury?

Wysokość potrąceń komorniczych z emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wysokość emerytury, rodzaj zobowiązania, które powoduje potrącenie oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Co do zasady komornik może potrącić pewną część świadczenia w granicach określonych przepisami prawa. Zgodnie z treścią art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych potrącenia (z zastrzeżeniem art. 141) nie mogą przekraczać:

1) 60% miesięcznego świadczenia – jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy;

2) 50% świadczenia przy egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

Zgodnie z art. 141 ust. 1 ww. ustawy kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń (z zastrzeżeniem ust. 2 i 5) wynosi:

1) 500 zł – przy potrącaniu należności sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

2) 825 zł – przy potrącaniu należności sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż należności alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2d i 6-9 ww. ustawy (są to w głównej mierze nienależnie pobrane świadczenia, zasiłki itp.)

4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy (z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Wysokość potrąconego świadczenia zależy przede wszystkim od rodzaju należności. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku roszczeń z tytułu alimentów, a inaczej w odniesieniu, np. do niespłaconych pożyczek. Potrącenia nie mogą jednak przekraczać granic określonych w art. 140 ww. ustawy i naruszać kwot wolnych od egzekucji wynikających z brzmienia art. 141 tejże ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *