Doręczenia wyroków i postanowień sądowych w postępowaniu cywilnym

Po wieloletnim procesie wreszcie zapada wyrok. Strony na ostatniej rozprawie
słuchają sentencji i uzasadnienia wyroku, po czym wychodzą z sądu i czekają, kiedy im ten
sąd ten wyrok doręczy. Czasami udają się do prawnika lub sądu, gdyż uważają, że czekają już
zbyt długo. Jak wielkie jest ich zdziwienie, gdy dowiadują się, że nigdy tego wyroku nie
dostaną, jeśli nie złożą wniosku o jego doręczenie, gdyż sąd poza wyjątkowymi przypadkami,
sam z siebie nikomu wyroku, ani postanowienia kończącego postępowanie nie doręcza. Sąd
zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, po ogłoszeniu sentencji i krótkim ustnym
uzasadnieniu wyroku poucza stronę działającą bez pełnomocnika profesjonalnego o sposobie
i terminie złożenia wniosku o doręczenie wyroku lub doręczenie wyroku wraz z
uzasadnieniem, jednak strony będące pod wrażeniem sentencji i uzasadnienia wyroku
najczęściej nie zapamiętują tego pouczenia.
Sąd z urzędu doręcza wyrok stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego
lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy jego
ogłoszeniu. Sąd z urzędu doręcza stronom wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym.
Stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub
Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wyrokiem, który podlega
doręczeniu z urzędu, doręcza się pouczenie o sposobie i terminie zgłoszenia wniosku o
doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz warunkach, sposobie i terminie wniesienia środka
zaskarżenia.
Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z
uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.
W przypadkach, gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin ten liczy się od dnia doręczenia
wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku
czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami,
których nie usunięto mimo wezwania. Jeśli nie zależy nam na uzasadnieniu wyroku, wniosek
o doręczenie wyroku można złożyć w każdym czasie po jego zapadnięciu. Należy jednak
pamiętać, że wyroki są doręczane w odpisach, a każda strona odpisu kosztuje, wobec tego
nieopłacony wniosek o doręczenie wyroku może być przez sąd odrzucony i wyroku wtedy nie
dostaniemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *