Czy roszczenie z tytułu umowy pożyczki pieniędzy ulega przedawnieniu?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której
pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego
przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub
nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej
udzielania, wysokość odsetek, terminy spłaty oraz ewentualne zabezpieczenia pożyczki, np.
poręczenie.
W ramach umowy pożyczki pieniędzy, pożyczkobiorca otrzymuje od pożyczkodawcy
określoną sumę, która musi zostać zwrócona w terminie określonym umową. Pożyczkodawca
może wymagać od pożyczkobiorcy zapłaty odsetek za udzieloną pożyczkę, które zazwyczaj
są ustalane w umowie pożyczki. Zwykle wysokość odsetek zależy od czasu trwania pożyczki.
W przypadku nieuregulowania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki,
pożyczkodawca może dochodzić swoich praw, w tym żądać zwrotu pożyczki, odsetek oraz
wszelkich innych kosztów związanych z odzyskaniem pożyczki, na drodze postępowania
sądowego.
Nie mniej jednak roszczenie z tytułu umowy pożyczki ulega przedawnieniu zgodnie z
przepisami prawa cywilnego. Przedawnienie to instytucja prawna, która oznacza, że
uprawnienie do dochodzenia roszczenia wygasa w określonym czasie. Zgodnie z Kodeksem
cywilnym, termin przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki wynosi 3 lata. Oznacza to, że
jeśli pożyczkodawca nie będzie dochodził swojego roszczenia w ciągu trzech lat od dnia
wymagalności, to ono przepadnie. Warto jednak pamiętać, że przedawnienie roszczenia nie
oznacza, że dług przestaje istnieć. Oznacza to jedynie, że pożyczkodawca traci prawo do
dochodzenia swojego roszczenia na drodze sądowej. Pożyczkobiorca może zatem nadal mieć
dług, ale nie będzie musiał się już obawiać skutków prawnych. W takim przypadku nie można
już skutecznie wyegzekwować zwrotu pożyczki na drodze sądowej. Dłużnik może jednak
dobrowolnie uznać roszczenie pożyczkodawcy.
Konkludując, roszczenie z tytułu umowy pożyczki ulega przedawnieniu po upływie 3
lat od dnia wymagalności. Po tym terminie pożyczkodawca traci prawo do dochodzenia
swojego roszczenia przed sądem, chyba że termin przedawnienia zostanie przerwany w
okolicznościach przewidzianych w prawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *