Czy ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta jeżeli podejrzewa, że ten dokonał kradzieży?

Zgodnie z Kodeksem karnym kradzież stanowi przestępstwo. Według art. 278 § 1 k.k.
kradzież polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu jego przywłaszczenia. Aby popełnienie
czynu zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, muszą być spełnione określone przesłanki,
takie jak np. wartość skradzionej rzeczy. Ochroniarz w sklepie może zatrzymać klienta, jeśli
ma uzasadnione podejrzenia, że klient popełnił lub próbuje popełnić kradzież w sklepie.
Jednakże, ochroniarz musi działać zgodnie z prawem i przestrzegać określonych procedur.
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zatrzymanie osoby podejrzanej o
popełnienie przestępstwa jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia
popełnienia przestępstwa i zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania karnego. Ponadto, osoba zatrzymana musi być niezwłocznie przekazana Policji,
która ma obowiązek podjąć dalsze czynności zgodnie z przepisami prawa.
Ochroniarz w sklepie powinien więc działać zgodnie z tymi zasadami i nie powinien
przekraczać swoich uprawnień. Jeśli ochroniarz zatrzymał klienta bez uzasadnionych
podejrzeń lub nie przestrzegł procedur, może to stanowić naruszenie prawa i być podstawą
skierowania powództwa na drodze cywilnej lub zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa. Roszczenia cywilne mogą obejmować np. żądanie odszkodowania za szkody
poniesione przez klienta w wyniku nieuzasadnionego zatrzymania, np. utraconych zarobków,
kosztów porad prawnych lub lekarskich, a także żądanie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr
osobistych, np. za krzywdę moralną lub cierpienie fizyczne i psychiczne. Pozbawienie
człowieka wolności jest penalizowane na gruncie k.k., który w art. 189 § 1 stanowi: „Kto
pozbawia człowieka wolności,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest zatem jednoznaczna. Wszystko zależy od
okoliczności zdarzenia. Każde postępowanie związane z zatrzymaniem klienta powinno
odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a ochroniarz powinien stosować tylko te środki,
które są uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celu. Zbyt zdecydowane działania lub
przekroczenie uprawnień przez ochroniarza może skutkować powstaniem odpowiedzialności
cywilnej lub karnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *