Czy można spożywać alkohol w miejscu publicznym?

W artykule omawiane są kwestie związane z konsumpcją alkoholu w miejscach publicznych
w Polsce. Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy, coraz więcej osób korzysta z przestrzeni
publicznej, co powoduje wzrost problemu spożywania alkoholu na ulicach, placach i w
parkach. Chociaż alkohol jest legalnym produktem, państwo podejmuje działania mające na
celu ograniczenie jego spożycia. Podstawę prawną nałożenia mandatu przez policję podczas
zaobserwowania osoby spożywającej alkohol w miejscu publicznym jest art. 43 1 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
który brzmi następująco:
1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo
nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa
napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do
ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów
alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba
uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach,
przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do
popełnienia wykroczenia.

Zakaz konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych został określony w art. 14 ust. 2a ww.
ustawy. Zgodnie z tym przepisem „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w
miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w
punktach sprzedaży tych napojów”.

Istnieją zatem wyłączenia od tego zakazu, gdzie alkohol można spożywać, takie jak miejsca
wyznaczone przez władze miasta, ogródki restauracyjne oraz miejsca należące do klubów,
pubów czy restauracji.
Osoba zatrzymana przez policję za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ma prawo
odmówić przyjęcia mandatu, w takim przypadku sprawa zostaje skierowana do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *