Czy można pozostawić samochód z włączonym silnikiem?

W celu odpowiedzi na przedstawione pytanie warto sięgnąć do przepisów ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 t.j.) Zgodnie z
art.  60 ust. 2 określającym zakazy używania pojazdu kierującemu zabrania się:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin
do środowiska lub nadmiernym hałasem;
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (zakaz nie
dotyczy pojazdu wykonującego czynności na drodze).
Zakaz oddalania się od pojazdu gdy silnik jest w ruchu służy zapobieżeniu wypadkowi
lub uruchomieniu pojazdu przez osobę nieuprawnioną Zakaz używania pojazdu w sposób
powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym
hałasem, jak również zakaz pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze
zabudowanym (poza przypadkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze) ma na celu
ochronę środowiska. Obszar zabudowany stanowi obszar oznaczony znakami drogowymi D-
43 i D-44. Przez utrzymywanie pracującego silnika podczas postoju należy rozumieć czas
odnoszący się do definicji postoju określonej w art. 2 pkt 30 ustawy prawo o ruchu
drogowym. W związku z powyższym przepis ten nie będzie miał zastosowania w sytuacji,
gdy kierujący uruchomił silnik stojącego pojazdu na czas poniżej 1 minuty, gdyż powyższa
czynność zgodnie z art. 2 pkt 29 ustawy prawo o ruchu drogowym, stanowi zatrzymanie (Ł.
Malinowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LexisNexis 2012).
Podsumowując należy wskazać, że pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem
może mieć różne konsekwencje, w zależności od kontekstu i okoliczności. Oprócz przepisów
prawa warto rozważyć jeszcze inne kwestie takie jak np.
1) bezpieczeństwo mienia: nawet jeśli pozostawiasz pojazd z włączonym silnikiem na
terenie prywatnym, na przykład na własnym podjeździe, jest to oczywiście mniej
ryzykowne niż na terenie publicznym. Niemniej jednak, zawsze istnieje ryzyko
kradzieży, nawet na prywatnej posesji. Można go szybko zabrać i uciec.
2) zużycie paliwa: pozostawienie silnika włączonego przez dłuższy czas prowadzi do
niepotrzebnego zużycia paliwa, co jest nieekonomiczne i naraża nas na dodatkowe
wydatki.

3) ekologia: emisja spalin z silnika, który jest włączony, przyczynia się do
zanieczyszczenia powietrza i może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Konkludując należy wskazać, że jeśli istnieje potrzeba pozostawienia silnika włączonego,
trzeba upewnić się, że jest to bezpieczne, a także, że jest zgodne z przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *