Czy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Zawarcie umowy na odległość oznacza, że umowa zostaje zawarta bez fizycznego kontaktu między stronami, które mogą być oddalone przestrzennie, na przykład poprzez Internet, telefon, pocztę czy inne środki służące do komunikowania się na odległość. Kluczowym elementem umowy na odległość jest brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy stronami podczas dokonywania transakcji. Zawarcie tego typu umowy różni się od uczynienia tego w tradycyjny sposób, np. w sklepie stacjonarnym (lokalu przedsiębiorstwa) nie tylko samym sposobem, w jaki dochodzi do dokonania transakcji, ale również prawami przysługującymi konsumentowi i obowiązkami po stronie przedsiębiorcy. W momencie zakupu klient nie ma bowiem możliwości fizycznego sprawdzenia rzeczy np. ubrania.

Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwić konsumentowi odstąpienie od umowy zawartej na odległość w określonym czasie, zwykle wynoszącym 14 dni od daty otrzymania towaru. Termin ten może być wydłużony w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy.

Przepisy regulujące zawieranie umów na odległość zostały zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny (nie musi uzasadniać swojej decyzji) i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza kosztami zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodzi się je ponieść. Po odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca z kolei ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Oczywiście istnieją pewne wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, np. w przypadku towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do użycia; umów zawartych w drodze aukcji publicznej;

Warto pamiętać, że przepisy te dotyczą wyłącznie umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, a nie umów między przedsiębiorcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *