Czy można jeździć z hakiem holowniczym?

Hak holowniczy zapewnia samochodowi wszechstronność, umożliwiając przewożenie
różnych rodzajów ładunków w bezpieczny i efektywny sposób. Najczęściej hak holowniczy
łączony jest z przyczepą. Zgodnie z art. 66 ust. 2 i 3 ustawy prawo o ruchu drogowym
urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w
należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie (ust. 2). Urządzenia służące do łączenia
pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić
samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i
hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona (ust. 3).
Warto również pamiętać o przepisach dotyczących umieszczania ładunków na pojeździe. W
myśl art. 61 ust. 2 ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował
przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę; nie naruszał stateczności
pojazdu; nie utrudniał kierowania pojazdem oraz nie ograniczał widoczności drogi lub nie
zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo
znaków, w które pojazd jest wyposażony. W związku z powyższym trzeba zwrócić szczególną
uwagę, żeby hak holowniczy nie zasłaniał np. tablicy rejestracyjnej.
Przepisy prawa nie zabraniają zatem jazdy z hakiem holowniczym. W części poruszających
się po naszych drogach pojazdów są zamontowane na stałe. W przypadku innych pojazdów
istnieje możliwość ich demontażu. W przypadku kolizji istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel
zażąda od kierującego pojazdem z niezdemontowanym hakiem holowniczym pokrycia części
kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, podnosząc argument, że przez hak holowniczy
zostały spowodowane większe szkody, niż gdyby został on zdemontowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *